Objednáním se na focení automaticky potvrzujete seznámení se s poučením o ochraně osobních  údajů a svolujete se k zpracování osobních údajů po dobu nezbytnou pro uchování účetních údajů. Zpracování osobních údajů znamená, že tyto údaje budou zaneseny do administrativní databáze  Kristýna Horákové a tak, aby bylo možné provést administrativní zpracování  poptávky/objednávky. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

*Poučení o ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. ve znění pozdějších novel, a nařízení GDPR: klient je považován podle zákona 101/2000´Sb. za tzv. subjekt údajů a Kristýna Horáková za správce osobních údajů. Podle § 12 zák.101/2000 Sb., požádá–li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného  odkladu předat. Podle § 21, každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života  subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou–li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, popř. b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.